نوار پیشرفت و نمودار پای

نوار پیشرفت

توسعه
طراحی
بازاریابی
تست

نمودار دایره ای

نمودار گرد

 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طراحی
 • کدگذاری
 • آزمایش کردن
 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طراحی
 • کدگذاری
 • آزمایش کردن

نمودار خطی

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
X
تماس با ما